Prehlásenie o ochrane osobných údajov

My, spoločnosť Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Deutschland, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Stuttgart pod označením HRA 410183, sme vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. V mene celej skupiny Blickle vám ďakujeme za návštevu našich webových stránok a za váš záujem o našu spoločnosť a služby. Bližšie informácie o medzinárodných spoločnostiach našej skupiny nájdete pod číslom 3, ako aj tu. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní je pre nás veľmi dôležitá. Preto sa vaše osobné údaje spracúvajú výhradne v súlade s ustanoveniami európskeho práva o ochrane údajov s ohľadom na príslušné národné legislatívy.

 

1. Úvod

Týmto prehlásením o ochrane osobných údajov si plníme svoju informačnú povinnosť voči zákazníkom a používateľom týchto stránok v súlade s čl. 13 Obecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Ochrana osobných údajov je pre nás zásadná. Za osobné údaje sú považované všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Patria sem informácie, ako napr. meno, adresa, e-mail a telefónne číslo. Právny základ ochrany údajov nájdete okrem nariadenia GDPR aj v nemeckom Zákone o televíznych médiách (TMG) a v nariadení EÚ ePrivacy.

Osobné údaje našich používateľov spracúvame iba podľa toho, čo sa vyžaduje na zaistenie funkčnosti webovej stránky, nášho obsahu či služieb alebo ak je spracovanie týchto údajov oprávnené v súlade s nariadeniami GDPR.

 

2. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov ako používateľa týchto webových stránok alebo zákazníka (práva dotknutého subjektu údajov)

Z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov ste dotknutým subjektom údajov (osobou, ktorej sa týka zhromažďovania osobných údajov), ktoré sme o vás nazhromaždili pri vašej návšteve našich internetových stránok alebo ako o zákazníkovi. Zákonodarca v súlade s tým ustanovuje určité práva dotknutému subjektu na jeho ochranu. Ide konkrétne o tieto práva:

Máte kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, o ich pôvode a príjemcovi, ako aj o účele spracovania údajov. Taktiež máte právo tieto údaje zmeniť, opraviť, zakázať alebo vymazať. Navyše máte právo vyžiadať si určité osobné údaje a znovu ich použiť na svoje vlastné účely v rôznych organizáciách. Ďalej môžete obmedziť spracovanie svojich osobných údajov a/alebo spracovanie kedykoľvek odmietnuť, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, (právo na odmietnutie) Pokiaľ ste nám dali súhlas so spracovaním svojich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Máte tiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu podľa čl. 77 nariadenia GDPR.

 

3. Zodpovedné osoby/(spoločná) zodpovednosť

a) Zodpovedné osoby/(spoločná) zodpovednosť podľa čl. 26 nariadenia GDPR

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Nemecko, je zodpovednou osobou v zmysle čl. 4 č. 7 nariadenia GDPR za osobné údaje získané na vyššie uvedenej webovej stránke (ako je neskôr definované). Zodpovedáme spoločne so skupinovými a/alebo distribučnými spoločnosťami, pokiaľ poskytujeme osobné údaje skupinovým a/alebo distribučným spoločnostiam alebo ich od nich prijímame (spoločná zodpovednosť v súlade s čl. 26 nariadenia GDPR). Spoločná zodpovednosť môže vyplývať alebo môže vzniknúť aj s inými fyzickými alebo právnickými osobami (napr. poskytovateľmi platobných služieb); na tieto vzťahy sa náležitým spôsobom vzťahujú nasledujúce podmienky.

b) Informácie v súlade s čl. 26 ods. 2 nariadenia GDPR

Spoločná zodpovednosť platí s nasledujúcimi spoločnosťami skupiny Blickle:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd., Milton Keynes, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Holandsko
 • Blickle B.V., Lier, Belgicko
 • Blickle Hispania S.A., Madrid, Španielsko
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Taliansko
 • Blickle a.s., Brno, Česká republika
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Rakúsko
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Švajčiarsko
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Francúzsko
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Rumunsko
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Austrália
 • Blickle AB, Helsingborg, Švédsko
 • Blickle Oy, Vantaa, Fínsko
 • Blickle Norge AS, Horten, Nórsko
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Turecko
 • Blickle Castors (Taicang Co., Ltd. Taicang, Čína
 • Blickle Canada Inc., Candiac, Kanada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, USA

ako aj s našimi distribučnými spoločnosťami. Tie sú uvedené tu.

Poskytovanie osobných údajov skupinovým a/alebo distribučným spoločnostiam, ako aj ich prijímanie prebieha v rámci podnikateľskej spolupráce, ako aj reklamných činností a predaja a distribúcie výrobkov a služieb od spoločnosti Blickle. Toto sa môže vzťahovať aj na spracovanie vašich osobných údajov. Strany spoločne definovali poradie, v ktorom sa majú tieto údaje v takýchto prípadoch spracovávať v jednotlivých fázach procesu. Strany sú spoločne zodpovedné za ochranu vašich osobných údajov v rámci nižšie opísaných fáz procesu (čl. 26 nariadenia GDPR).

V rámci spoločnej zákonnej zodpovednosti za ochranu osobných údajov sme sa s vyššie uvedenými spoločnosťami dohodli, kto bude plniť jednotlivé povinnosti v súlade s nariadením GDPR. Týka sa to najmä uplatňovania vašich práv ako dotknutej osoby a plnenia informačných povinností podľa článkov 13 a 14 nariadenia GDPR.
Táto dohoda je nevyhnutná, pretože v rámci obchodnej spolupráce, ako aj pri reklamnej činnosti a predaji sa osobné údaje spracúvajú v rôznych fázach procesov a systémoch, ktoré prevádzkuje buď spoločnosť Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, alebo distribučné spoločnosti a spoločnosti skupiny.

Prenos údajov s obchodnými spoločnosťami sa vykonáva vzhľadom na účely marketingu a predaja, so spoločnosťami skupiny taktiež na účely controllingu, účtovníctva, personálneho manažmentu, obchodných operácií všeobecne, ako aj v rámci internej organizácie.

Aj keď platí spoločná zodpovednosť, strany plnia povinnosti týkajúce sa ochrany údajov za tie procesy spracovania údajov, ktoré vykonávajú v rámci svojej spoločnej zodpovednosti.

Jednak spoločnosť Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, ako aj vyššie uvedené spoločnosti skupiny a/alebo distribučné spoločnosti bezplatne sprístupnia príslušným osobám v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia GDPR požadované informácie v presnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme v jasnom a jednoduchom jazyku. V rámci tohto procesu každá strana poskytuje druhej strane všetky potrebné informácie zo svojej oblasti činnosti. Strany sa budú navzájom bezodkladne informovať o právnych pozíciách uplatnených zo strany dotknutých osôb. Navzájom si poskytnú všetky informácie, ktoré budú potrebné na zodpovedanie prípadných žiadostí o informácie.

Práva na ochranu osobných údajov je možné si uplatniť u spoločnosti Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, ako aj u vyššie uvedených spoločností skupiny a distribučných spoločností. Dotknuté strany spravidla dostávajú informácie od toho subjektu, u ktorého boli práva uplatnené, na urýchlenie celého procesu však odporúčame, aby ste si ich uplatnili u spoločnosti Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Kontakt/možnosti kontaktovania – Koordinátori ochrany údajov – Osoba poverená ochranou údajov

Ak máte otázky ohľadom ochrany údajov v rámci skupiny Blickle, ktoré v tomto prehlásení o ochrane údajov nie sú zodpovedané alebo ak si chcete uplatniť práva dotknutého subjektu, obráťte sa priamo na zodpovednú osobu.

Odporúčame vám kontaktovať našich koordinátorov na ochranu údajov priamo cez e-mail (datenschutz@blickle.com). Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom klasickej pošty. Okrem toho sme menovali aj externú osobu poverenú ochranou údajov. Tú môžete kontaktovať tiež na e-mailovej adrese datenschutz@blickle.com.

Ak nás chcete kontaktovať cez e-mail, upozorňujeme, že nezaručujeme dôvernosť sprostredkovaných informácií v nezašifrovaných e-mailoch. Obsah nezašifrovaných e-mailov môžu vidieť tretie strany (pozri aj odsek „Informačná bezpečnosť“).

Na našej webovej stránke vám okrem toho ponúkame možnosť kontaktovať nás pomocou kontaktného formulára. Údaje z dopytového formulára vrátane vašich uvedených kontaktných údajov nám budú na spracovanie žiadosti a prípadných následných otázok zaslané v zašifrovanej podobe a uložené u nás.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môže to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Ďalšie údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Systémy pri vašej návšteve webovej lokality. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania ako používateľa.

V rámci uplatnenia práva na podanie sťažnosti podľa čl. 77 nariadenia GDPR sa obráťte na príslušný dozorný orgán.

 

5. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje subjektu údajov sa vymažú alebo zablokujú, príp. sa spracovanie obmedzí, akonáhle pominie účel ich uloženia. Údaje môžu byť okrem toho aj naďalej uložené, ak boli poskytnuté na základe povinnosti vyplývajúcej z európskych či národných zákonov alebo nariadení, zákonov a ďalších predpisov riadiacich sa právom Únie, ktorému zodpovedná osoba podlieha. K zablokovaniu či obmedzeniu alebo likvidácií údajov potom dôjde, len čo uplynie lehota stanovená uvedenými normami, a to za predpokladu, že už neexistuje požiadavka na ďalšie uloženie údajov z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

 

6. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Pokiaľ na procesy spracovania osobných údajov máme súhlas dotknutého subjektu, čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR slúži ako právny základ.

Pri tomto spracovaní osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutý subjekt, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR. To platí aj pre spracovateľské činnosti, ktoré sa vyžadujú na vykonanie predzmluvných opatrení.

Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov na plnenie právnej povinnosti, ktorej naša firma podlieha, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Ak sa spracovanie vyžaduje na zaručenie oprávneného záujmu našej firmy alebo tretej strany a pokiaľ záujmy, základné práva a základné slobody dotknutého subjektu neprevažujú vyššie uvedené záujmy, ako právny základ pre spracovanie slúži čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

a) Účel spracovania údajov

Používanie našej webovej stránky je v zásade možné bez uvádzania osobných údajov. Môžu sa však vyskytnúť odchýlky od používania jednotlivých služieb na našom webe, ktoré sú vysvetlené osobitne nižšie, aby sme vás informovali najmä o druhu, rozsahu a účele získavania, ako aj o použití a spracovaní získaných osobných údajov. V zásade platí, že osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nutný na poskytovanie funkčnej webovej stránky, nášho obsahu alebo služieb. Ak by došlo k zhromažďovaniu osobných údajov, účel je v technickom zabezpečení a optimalizácii našej webovej stránky, ďalej ide o informačné a kontaktné účely, zákaznícky servis a starostlivosť o zákazníkov, marketing, reklamu a predaj, plnenie zmluvných a zákonných povinností, bezpečnostných opatrení alebo nadviazanie pracovného pomeru. Vaše osobné údaje budú použité len na uvedené účely a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie týchto cieľov.

Osobné údaje spracúvame na plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR. To zahŕňa predovšetkým:

 • nákup a dodanie produktov
 • zaistenie funkčnej bezpečnosti
 • vybavovanie objednávok
 • vytvorenie používateľského účtu
 • poskytovanie služieb, ako napr. opakované objednávky, zmeny adresy, reklamácie a pod.
 • aby sme vám mohli poskytovať relevantné informácie o vašich objednávkach
 • aby sme vás mohli kontaktovať, pokiaľ existuje alebo sa tvorí dlhodobý obchodný vzťah s vami alebo vaším zamestnávateľom (obchodné kontakty)
 • Výberové konanie (neskôr podrobnejšie).

Okrem toho spracovávame vaše údaje na zachovanie našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR,

 • na účely vytvorenia štatistík na zlepšenie produktov a služieb
 • na účely zabránenia, objasnenia a oznámenia trestných činov
 • na uplatnenie právnych nárokov vrátane inkasa a obhajoby pri právnych sporoch
 • na účely revízie
 • na reklamu, ak ste použitie svojich osobných údajov na tento účel nezakázali
 • na účely vytvorenia štatistík na zlepšenie produktov a služieb. V individuálnych prípadoch vytvárame za týmto účelom skupiny používateľov pri spracovaní údajov o objednávkach a použití; tieto skupiny sú však okamžite anonymizované a nepoužívajú sa na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa vašich osobných preferencií.

Kedykoľvek môžete vyjadriť nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete nižšie v časti „Právo na odvolanie súhlasu“.

Vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a) nariadenia GDPR na určené účely, predovšetkým:

 • na účely vytvorenia štatistík na zlepšenie produktov a služieb
 • na prispôsobené používanie webových stránok a na poskytnutie individuálnych ponúk a optimalizáciu webovej stránky
 • na odosielanie noviniek s pravidelnými ponukami
 • na získavanie špeciálnych informácií a ponúk
 • na prieskum trhu
 • na zákaznícke prieskumy
 • na skvalitnenie používania internetových stránok pomocou funkcií pamätajúcich si užívateľ
 • na analytické účely slúžiace k optimalizácii ponuky pre vás.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinnosť len pre budúcnosť a nemá vplyv na oprávnenosť spracovania údajov do odvolania súhlasu.

Ak sa vo vašom zariadení ukladajú alebo načítajú súbory cookie, ID zariadenia alebo iné informácie na účely spracovania, právnym základom pre spracovanie údajov je európska smernica o súboroch cookie alebo smernica e-Privacy v spojení so zákonom o televíznych médiách (§ 12 a nasl.). TMG) alebo . nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR a čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR).

b) Výberové konanie

Právny základ pre spracovanie osobných údajov v rámci výberového konania je čl. 6. ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR (započatie jednania o zmluve) a § 26 zákona BDSG (nemecký spolkový zákon o spracovaní osobných údajov na účely pracovného pomeru). Paralelne je oprávnené spracovanie údajov v rámci výberového konania na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Súhlas je dobrovoľný a slúži na účely náboru zamestnancov a prevedenia vašich údajov do internej databáze talentov. Udelený súhlas môžete s účinnosťou v budúcnosti kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. Oprávnenosť už vykonaného spracovania na základe súhlasu nebude odvolaním súhlasu dotknutá.

V rámci procesu výberového konania sa špeciálne kategórie osobných údajov uchádzačov v zmysle čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR (predovšetkým údaje o zdravotnom stave) môžu zverejniť, sprostredkovať a/alebo vyžiadať, aby zodpovedná osoba mohla plniť povinnosti vyplývajúce z pracovného práva a práva o sociálnom zabezpečení a sociálnej ochrany. Súčasne môže subjekt údajov (spravidla uchádzač) zverejniť špeciálne kategórie osobných údajov, aby mohol vykonať svoje práva. Spracovanie potom prebieha na základe čl. 9 ods. 2 písm. b) nariadenia GDPR. V prípade možného posudzovania schopnosti uchádzača pracovať, v rámci lekárskej diagnostiky, starostlivosti alebo ošetrenia v zdravotníctve alebo v sociálnej oblasti alebo v rámci správy systémov a služieb v zdravotníctve alebo v sociálnej oblasti, sa spracovanie zakladá na čl. 9 ods. 2 písm. h). Nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete na našom portáli pre uchádzačov o zamestnanie.

 

7. Právo na námietku a odvolanie súhlasu

Pokiaľ čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. e) alebo písm. f) nariadenia GDPR slúži ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov z dôvodu nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany, máte právo namietať v súlade s čl. 21 nariadenia GDPR.

V súlade s čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov. Po vašom odvolaní súhlasu prestaneme spracovávať vaše osobné údaje za predpokladu, že nepreukážeme závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie neslúži na uplatnenie, vykonanie alebo obhájenie právnych nárokov.

Máte tiež právo odvolať svoj súhlas v súlade s čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR právo odvolať udelené súhlasy s účinnosťou do budúcnosti.

Svoju námietku a/alebo odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, hlavne v súvislosti s nižšie uvedenými technológiami nám môžete kedykoľvek oznámiť alebo poslať, napr. e-mailom na adresu datenschutz@blickle.com.

 

8. Súbory cookie

Naše webové stránky používajú tzv. súbory cookie, ktoré slúžia na to, aby naša webová stránka bola jednoduchá na používanie, efektívna a bezpečnejšia – napríklad keď ide o zrýchlenie navigácie na našich webových stránkach. Okrem toho nám použité súbory cookie umožňujú merať frekvenciu navštívení webových stránok a ich ich generické používanie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača. Súbory cookie na vašom počítači nerobia žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Upozorňujeme, že niektoré z týchto súborov cookie sa prenášajú z nášho servera do vášho počítača, pričom väčšinou ide o tzv. „súbory cookie relácie“. „Súbory cookie relácie“ sa vyznačujú tým, že sa po zatvorení okna internetového prehliadača automaticky vymažú z vášho pevného disku. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve našich webových stránok (tzv. trvalé súbory cookie). Samozrejme, môžete súbory cookie kedykoľvek odmietnuť, pokiaľ to váš prehliadač umožňuje. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našich webových stránok.
Funkcia Pomocník v lište menu vo väčšine internetových prehliadačov vám vysvetlí, ako môžete v prehliadači zakázať prijímanie nových súborov cookie, ako nastaviť svoj prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ako vypnúť všetky prijaté súbory cookie.
Súbory cookie môžete samozrejme vymazať aj dodatočne. Postup závisí od daného prehliadača a operačného systému. Prosíme vás, aby ste si postup dodatočného vymazania pre váš systém sami vyhľadali.

Používanie súborov cookie môžete kedykoľvek odmietnuť. Upozorňujeme však, že deaktivácia technicky nevyhnutých súborov cookie môže spôsobiť, že našu webovú stránku nebudete môcť používať, alebo ju nebudete môcť používať v plnom rozsahu. Okrem toho svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať. Svoju námietku a/alebo odvolanie súhlasu posielajte na e-mailovú adresu datenschutz@blickle.com.

 

9. Použité služby, technológie a súbory cookie

Nasledujúce služby, technológie a súbory cookie sa vyžadujú na zabezpečenie hlavných funkcií našich internetových stránok a na plnenie zmluvných povinností voči zákazníkom a spolupracujúcim partnerom. Použitie prebieha na základe čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR (začatie jednania o zmluve alebo zmluvného plnenia), písm. c) (ak existujú právne povinnosti a/alebo písm. f) (prevažujú oprávnené záujmy). Posledné uvedené záujmy sú predovšetkým sledovanie technickej výkonnosti webovej stránky.

a) Protokol servera

Každá návšteva týchto webových stránok sa zaznačí a uloží do súborov protokolu servera. Tieto údaje slúžia výlučne na technickú analýzu používania servera, aby sa napr. zabránilo preťaženiu servera a/alebo aby sa riadilo jeho zaťaženia a spracúvajú sa na základe čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Konkrétne sú zhromažďované nasledujúce údaje:

 • žiadajúca adresa hostiteľa (IP adresa)
 • dátum a čas prístupu
 • názov načítaného súboru
 • stavový kód HTTP
 • množstvo prenesených údajov
 • internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili (Referrer URL)
 • Internetový prehliadač/operačný systém/užívateľské rozhranie
 • údaje o použitej serverovej službe
 • verzia protokolu

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od osobných údajov, ktoré ste prípadne poskytli a tak sa nezanechajú žiadne spojenia s konkrétnou osobou. Sprostredkúvajú sa tretím stranám, len ak je to zákonom stanovené alebo je predanie nariadené rozhodnutím súdu. Nepredávajú sa na komerčné alebo nekomerčné účely. Vyhradzujeme si však právo tieto údaje spätne kontrolovať, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného použitia. To sa môže stať napr. pri útokoch typu DDoS na naše webové stránky.

b) Súhlas s ConsentManager

Naša webová stránka používa technológiu na udelenie súhlasu od spoločnosti ConsentManager slúžiacu na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom koncovom zariadení alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, webová stránka: https://www.consentmanager.de (ďalej ako „ConsentManager“).
Keď prejdete na našu webovú stránku, vytvorí sa pripojenie k serveru ConsentManager slúžiace na získanie vášho súhlasu a potvrdenie ďalších vyhlásení k používaniu súborov cookie. ConsentManager potom uloží vo vašom prehliadači súbor cookie, aby vám mohol priradiť poskytnuté súhlasy, resp. ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich odstránenie, kým sami neodstránite súbor cookie poskytovateľa ConsentManager alebo kým neprestane platiť účel na uchovávanie údajov. Povinné zákonné požiadavky na uchovávanie zostávajú naďalej platné.
Vami udelený súhlas alebo vykonané nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať pomocou ikony ConsentManager v ľavom dolnom rohu okna prehliadača.
ConsentManager slúži na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právny základ na tento účel tvorí čl. 6 ods. 1 písm. c nariadenia GDPR.

Sprostredkovanie údajov

Na využívanie vyššie uvedenej služby máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní údajov (AVV). V tomto prípade ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento sprostredkovateľ bude osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky spracovávať výlučne podľa našich pokynov a v súlade s GDPR.

c) Technológie Google

Na našich webových stránkach používame nasledujúce technológie spoločnosti Ireland Limited, registračné číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej ako „Google“).

Upozorňujeme, že spoločnosť Google používa vlastné smernice o ochrane údajov, ktoré sú nezávislé od tých našich. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani neručíme za tieto smernice ani postupy. Pred používaním našich webových stránok sa zoznámte so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Nájdete ich tu: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

Vyššie popísané analytické služby spravujeme na základe čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR). Google Tag Manager implementuje iba tagy. To znamená: Nepoužívajú sa žiadne súbory cookie a nezískavajú sa žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa ďalšie tagy, ktoré potom príp. môžu získavať údaje. Google Tag Manager však na tieto údaje nemá prístup. Ak na úrovni domény alebo súborov cookie došlo k deaktivácii, pre všetky sledovacie tagy zostane aktivovaná, pokiaľ sú implementované systémom Google Tag Manager. Viac informácií o službe Google Tag Manager nájdete na: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/tag-manager/ a https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ii. Google Analytics

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), nástroj Google Conversion Tracking používame na štatistické vyhodnotenie používanie našich internetových stránok a na účely ich optimalizácia pre vás. Nástroj Google Adwords do vášho počítača uloží súbor cookie, pokiaľ ste sa na našu webovú stránku dostali cez prostredníctvom reklamy spoločnosti Google. Platnosť týchto súborov cookie po 30 dňoch vyprší a nie sú používané k osobnej identifikácii. Ak používateľ navštívi určité stránky na webových stránkach zákazníka služby Adwords a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, Google a zákazník môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Adwords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie sa tak nedajú sledovať cez webové stránky zákazníkov Adwords. Pomocou nástroja Conversion-Cookies sa vytvárajú štatistiky konverzie pre zákazníkov Adwords. Zisťujú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku s tagom sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré možno použiť na osobnú identifikáciu užívateľov. Súbory cookie na sledovanie konverzie môžete deaktivovať, a to takým spôsobom, že svoj prehliadač nastavíte tak, aby boli blokované súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google týkajúce sa sledovania konverzií nájdete tu https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), používame technológiu Remarketing od spoločnosti Google. Týmito technológiami bude používateľov, ktorí už navštívili naše internetové stránky a online služby a zaujímali sa o našu ponuku, znovu oslovovať cielená reklama na stránkach partnerských sietí Google Partner Network. Zobrazovanie reklamy prebieha používaním súborov cookie. Pomocou textových súborov sa dá analyzovať správanie používateľa pri návšteve webovej stránky a následne sa to dá použiť na cielené odporúčanie produktov a individualizovanie reklamy.

iv. Mapy Google

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), tieto webové stránky používajú službu Mapy Google na zobrazenie máp a plánov polohy. Pri každom prístupe k službe Mapy Google spoločnosť Google použije súbor cookie, aby sa pri zobrazení stránky, do ktorej je služba Mapy Google integrovaná, spracovala nastavenia a údaje používateľa. Tento súbor cookie od spoločnosti Google sa spravidla nevymaže zatvorením prehliadača, ale po istom čase vyprší jeho platnosť, pokiaľ ho predtým ručne nevymažete.
Používanie služby Mapy Google a informácií získaných jej prostredníctvom prebieha v súlade s podmienkami používania vydanými spoločnosťou Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a tiež doplnkovými obchodnými podmienkami služby Mapy Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

v. Google Fonts

Ak s tým vopred súhlasíte (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO), používame písma poskytované spoločnosťou Google. Fonty Google zaručujú vysokú kvalitu zobrazenia. Okrem toho sú písma Google automaticky optimalizované pre web, čo šetrí objem dát a zabezpečuje rýchle načítanie. Problémom spôsobeným rôznymi systémami syntézy (vykresľovania) obrázkov v rôznych prehliadačoch, operačných systémoch a mobilných zariadeniach sa do veľkej miery predchádza používaním písiem Google. Pri používaní fontov Google sa písma načítavajú prostredníctvom servera Google. Toto externé volanie prenáša údaje na servery Google. Týmto spôsobom spoločnosť Google tiež rozpozná, že ste vy alebo vaša IP adresa navštívili našu webovú lokalitu. Google Fonts bezpečne ukladá požiadavky na CSS a písma v spoločnosti Google.
Podmienky používania Google nájdete na adrese Podmienky používania Google - Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania - Google.
Ďalšie podrobnosti o písmach Google nájdete na adrese Často kladené otázky | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), naše webové stránky používajú doplnky typu Plug-In – teda voliteľné softvérové komponenty, ktoré rozširujú existujúci softvér – stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľ webových stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavených zásuvným modulom YouTube, nadviaže sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je v tom prípade informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, spoločnosti YouTube umožňujete, aby vaše správanie pri surfovaní priradila priamo k vášmu osobnému profilu. YouTube sa používa v záujme zatraktívnenia prezentácie našich online ponúk. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v Prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Facebook Pixel

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), naše webové stránky používajú na meranie konverzie nástroj Pixel spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej ako „Facebook“). Správanie návštevníkov stránok je možné sledovať po tom, čo boli kliknutím na reklamu spoločnosti Facebook presmerovaní na internetové stránky poskytovateľa. Tým sa dá vyhodnotiť účinnosť reklám na stránke Facebook na štatistické účely a na účely prieskumu trhu a optimalizovať na budúce prispôsobenia reklamy. Získané údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa týchto webových stránok anonymné, nemôžeme vyvodiť nijaké závery o totožnosti používateľa. Údaje si však ukladá a spracúva Facebook, aby bolo možné prepojenie k príslušnému používateľskému profilu a Facebook môže údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami o používaní údajov spoločnosti Facebook. To umožňuje spoločnosti Facebook umiestňovať reklamy na Facebooku i mimo neho. Toto používanie údajov ako vedľajší prevádzkovatelia nedokážeme ovplyvniť. V prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete ďalšie informácie o ochrane súkromia: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), na našich webových stránkach používame funkcie, ako sú technológie analýzy a sledovania konverzií na platforme LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej len „LinkedIn“). Vďaka vyššie uvedenej technológie od spoločnosti LinkedIn sa vám môžu zobrazovať relevantné reklamy na základe vašich záujmov. Okrem toho dostávame od spoločnosti LinkedIn agregované a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, ako komunikujete s našimi webovými stránkami. Na tento účel používa LinkedIn kód v jazyku JavaScript a súbory cookies. Okrem toho sú zhromažďované údaje o spôsobe používania našich webových stránok, a to vrátane adresy URL, adresy URL odkazu, adresy IP, vlastností daného zariadenia a prehľadávača, časového razítka a zobrazení stránok. Zhromaždené údaje sú šifrované a anonymizované do 7 dní. Anonymizované údaje sa v priebehu 90 dní vymažú. LinkedIn nezdieľa žiadne osobné údaje s vlastníkom webových stránok – ponúka mu iba súhrnné správy o cieľovej skupine daných webových stránok a o počte zobrazení. V súvislosti s používaním sledovania konverzií LinkedIn sa zhromaždené informácie spracúvajú aj na serveroch spoločnosti LinkedIn Inc. v USA sprostredkované na základe štandardných dodatkov EÚ. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

g) etracker

Naše webové stránky používajú analytickú službu etracker. Poskytovateľom je spoločnosť etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Nemecko. Z týchto údajov sa dajú pod pseudonymom vytvoriť používateľské profily. Na tento účel možno použiť súbory cookie, ktorých použitie však podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR). Súbory cookie umožňujú opätovné rozpoznanie vášho internetového prehliadača. Získané údaje sa bez špeciálne udeleného súhlasu dotknutého subjektu nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka našich webových stránok a ani sa nezlučujú s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu. Údaje vytvorené cez etracker sa spracúvajú a uchovávajú výlučne v Nemecku. Nástroj etracker bol v tomto ohľade nezávisle testovaný, certifikovaný a ocenený záručnou pečaťou „ePrivacyseal“ o ochrane údajov. Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov služby etracker nájdete tu: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore Tracking

Pokiaľ ste vopred udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), tieto webové stránky používajú analytickú službu spoločnosti Sitecore, aby stále zlepšovala jednoduchšie používanie našich webových stránok pre zákazníkov. Informácie o spracovaní údajov zo strany spoločnosti Sitecore a príslušných zásadách ochrany osobných údajov nájdete na adrese: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Ďalšie informácie o použitých súboroch cookie nájdete na stránke http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Na zobrazenie polohy na našich webových stránkach používame mapy služby "amCharts" poskytované spoločnosťou Antanas Marcelionis (https://www.amcharts.com). Vyžaduje sa to po technickej stránke, a preto sa príslušné spracovanie dát opiera v zásade o čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Užívateľské údaje používa spoločnosť amCharts výhradne na účely zobrazenia funkcií mapy a dočasného ukladania zvolených nastavení. K týmto údajom môžu patriť aj IP adresy a údaje o polohe používateľa, ktoré sa však bez súhlasu používateľa nesmú zhromažďovať (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR). Údaje sa môžu spracovávať v USA. V týchto prípadoch sa so spracovateľom údajov dohodneme na príslušných štandardných ochranných doložkách EÚ. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane údajov služby amCharts: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Na našich webových stránkach používame službu Leadlab spoločnosti WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart. Služba Leadlab spracováva údaje v anonymizovanej podobe na analýzu a neustálu optimalizáciu našej webovej ponuky. Ak sa na tento účel používajú súbory cookie, je tak urobené iba s vašim predchádzajúcim súhlasom (čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR), služba Leadlab funguje v zásade bez súborov cookie a nepracuje s osobnými údajmi, pretože generuje údaje výlučne o právnických osobách, nie o fyzických osobách. Služba Leadlab sa zakladá predovšetkým na tzv. pixelových tagoch („technológia sledovacích pixelov“). Pixelové tagy sú malé prvky v jazyku JavaScript obsiahnuté na webovej stránke. Zbieraním a analýzou prenesených údajov môžeme zobraziť správanie návštevníkov na našich webových stránkach. Zobrazenie sa vzťahuje hlavne na rôzne oblasti záujmu používaním príslušných webových stránok a geografického pôvodu návštevníkov.

k) UCommerce

Spolupracujeme s prevádzkovateľom internetového obchodu Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR no. 32267149. Ak si objednáte tovar v internetovom obchode, je na uzatvorenie obchodných a zmluvných vzťahov nevyhnutné, aby sa pritom spracovali osobné údaje. Právny základ pri tomto procese tvorí čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje sa zhromaždia, uchovajú a v prípade potreby poskytnú ďalej v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb. Povinné údaje sú v internetovom obchode označené osobitne, bez nich nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu. Dĺžka uchovávania údajov závisí od obchodných a daňových právnych predpisov a môže trvať až desať rokov.
Informácie o spracovaní údajov prostredníctvom UCommerce a ich nariadenia na ochranu údajov nájdete na: https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Spolupracujeme s poskytovateľom platobných služieb Adyen N.V. Spracovanie platby (napr. prostredníctvom kreditnej karty, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) sa vykonáva v spoločnosti Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlín, ktorej poskytneme informácie, ktoré ste poskytli v rámci procesu objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté na účely spracovania platby poskytovateľom platobných služieb Adyen, a to iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na tento účel. Informácie o spracovaní údajov prostredníctvom spoločnosti Adyen a ich nariadenia na ochranu údajov nájdete na: www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Obsah na našej webovej stránke je hosťovaný u nasledujúcich poskytovateľov:

i. Hetzner

Poskytovateľom je spoločnosť Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (ďalej ako Hetzner).

Podrobnosti sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Používanie zo strany spoločnosti Hetzner prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sa naše webové stránky zobrazovali čo možno najspoľahlivejšie. Pokiaľ bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov prstov zariadením) v zmysle zákona TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Sprostredkovanie údajov

Na využívanie vyššie uvedenej služby máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní údajov (AVV). V tomto prípade ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento sprostredkovateľ bude osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky spracovávať výlučne podľa našich pokynov a v súlade s GDPR.

ii. Amazon CloudFront CDN

Používame sieť na doručovanie obsahu Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. Poskytovateľom je spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko (ďalej ako „Amazon“).

V prípade Amazon CloudFront CDN ide o celosvetovo pôsobiacu sieť na doručovanie obsahu. Technicky sa pritom prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou vykonáva cez sieť na doručovanie obsahu. To nám umožňuje zvýšiť globálnu dostupnosť aj výkonnosť našej webovej stránky.

Používanie siete Amazon CloudFront CDN je založené na našom oprávnenom záujme poskytovať našu webovú stránku čo najbezpečnejším a bezchybným spôsobom (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR).

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti sú uvedené tu: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Ďalšie informácie o sieti Amazon CloudFront CDN sú uvedené tu: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Sprostredkovanie údajov

Na využívanie vyššie uvedenej služby máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní údajov (AVV). V tomto prípade ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento sprostredkovateľ bude osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky spracovávať výlučne podľa našich pokynov a v súlade s GDPR.

iii. Amazon Web Services (AWS)

Poskytovateľom je spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembursko (ďalej ako „AWS“).

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné údaje budú spracované na serveroch spoločnosti AWS. Osobné údaje sa pritom môžu preniesť aj do materskej spoločnosti AWS v USA. Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách EÚ. Podrobnosti sú uvedené tu: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Ďalšie informácie sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Používanie zo strany spoločnosti AWS prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sa naše webové stránky zobrazovali čo možno najspoľahlivejšie. Pokiaľ bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov prstov zariadením) v zmysle zákona TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Sprostredkovanie údajov

Na využívanie vyššie uvedenej služby máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní údajov (AVV). V tomto prípade ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento sprostredkovateľ bude osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky spracovávať výlučne podľa našich pokynov a v súlade s GDPR.

n) Userlike s režimom rozšírenej ochrany údajov

Na spracovanie používateľských dopytov prostredníctvom našich kanálov technickej podpory alebo prostredníctvom systémov živého chatu používame služby Userlike (ďalej „Userlike“). Poskytovateľom je spoločnosť Userlike UG (s ručením obmedzeným), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Kolín.

Správy, ktoré nám pošlete, môžu byť uložené v systéme ticketov služby Userlike alebo na ne môžu odpovedať v živom chate naši zamestnanci. Ak s nami komunikujete cez Userlike, my a spoločnosť Userlike uchovávame o. i. vaše meno a e-mailovú adresu, ak ste ich poskytli, a vaša história chatu. Tieto údaje sú zhrnuté do profilu.

Správy, ktoré sú adresované nám, zostávajú u nás dovtedy, kým nás nepožiadate o ich odstránenie alebo kým prestane platiť účel uchovávania týchto údajov (napr. po dokončení spracovania vašej požiadavky). Povinné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú plne zachované.

Používanie zo strany spoločnosti Userlike prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem spracovať vaše dopyty a požiadavky čo najrýchlejšie, najspoľahlivejšie a najefektívnejšie. Pokiaľ bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR a § 25 ods. 1 zákona TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. snímanie odtlačkov prstov zariadením) v zmysle zákona TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy a https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Sprostredkovanie údajov

Na využívanie vyššie uvedenej služby máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní údajov (AVV). V tomto prípade ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že tento sprostredkovateľ bude osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky spracovávať výlučne podľa našich pokynov a v súlade s GDPR.

 

10. Naša prítomnosť na sociálnych sieťach/spracovanie údajov prostredníctvom sociálnych sietí

Na sociálnych sieťach prevádzkujeme nasledujúce verejne prístupné profily.

Sociálne siete ako Facebook, Xing atď. môžu v určitých prípadoch analyzovať vaše správanie ako používateľov pri návšteve ich webových stránok alebo webových stránok s integrovaným obsahom zo sociálnych sietí (napr. tlačidlá Páči sa mi alebo reklamné bannery). Návštevou našich profilov na sociálnych sieťach sa spúšťa množstvo procesov spracovania súvisiacich s ochranou osobných údajov.

Konkrétne: Ak ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti a navštívite náš profil na danej sociálnej sieti, môže prevádzkovateľ portálu sociálnej siete pravidelne priradiť túto návštevu k vášmu používateľskému účtu. Za určitých okolností však môžu byť vaše osobné údaje zaznamenané aj v prípade, keď nie ste prihlásení alebo nemáte účet na príslušnom portáli danej sociálnej siete. Takéto zaznamenávanie údajov sa okrem iného vykonáva pomocou súborov cookie, ktoré sa uložia do vášho zariadenia, alebo zaznamenaním vašej IP adresy.

Pomocou takto zhromaždených údajov môžu prevádzkovatelia portálov sociálnych sietí vytvárať používateľské profily, do ktorých sa ukladajú vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom sa vám môže v rámci príslušnej sociálnej siete aj mimo nej zobrazovať reklama založená na vašich záujmoch. Ak máte účet v príslušnej sociálnej sieti, môže sa reklama založená na vašich záujmoch zobrazovať vo všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásení alebo ste boli prihlásení.

Upozorňujeme, že nie sme schopní komplexne sledovať procesy spracovania údajov na portáloch sociálnych sietí. V závislosti od daného poskytovateľa môžu prevádzkovatelia portálov sociálnych sietí vykonať ďalšie procesy spracovania. Podrobnosti o týchto procesoch sú uvedené v podmienkach používania a v zásadách o ochrane osobných údajov príslušných portálov sociálnych sietí.

a) Právny základ

Cieľom našej prítomnosti na sociálnych sieťach je dosiahnuť čo možno najširšie pôsobenie našej spoločnosti na internete. Ide pritom o oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálnymi sieťami môžu byť v určitých prípadoch založené na rôznych právnych základoch, ktoré musia určiť prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

b) Zodpovedné osoby a uplatnenie práv

Ak navštívite niektorú z našich lokalít na sociálnych sieťach (napr. Facebook), nesieme spoločnú zodpovednosť spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnej siete za procesy spracovania údajov spustené počas tejto návštevy. V zásade si môžete uplatniť svoje práva (informácie, oprava, odstránenie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a sťažnosti) voči našej spoločnosti, ako aj voči prevádzkovateľovi príslušného portálu sociálnych sietí (napr. Facebook).
Upozorňujeme však, že aj napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych sietí nemáme úplný vplyv na procesy spracovania údajov na daných portáloch sociálnych sietí. Naše možnosti sú do značnej miery založené na firemnej politike príslušného poskytovateľa.

c) Doba uchovávania údajov

Údaje zhromaždené priamo nami prostredníctvom nášho profilu na sociálnych sieťach budú z našich systémov odstránené, keď pominie účel ich uchovávania, keď nás požiadate o ich odstránenie, keď zrušíte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo keď pominie účel uchovávania údajov. Uložené súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, až kým ich sami neodstránite. Povinné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.
Nemáme žiadny vplyv na dĺžku uchovávania vašich údajov, ktoré ukladajú prevádzkovatelia sociálnych sietí na svoje vlastné účely. Podrobnosti o tom získate priamo od prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. v ich zásadách o ochrane osobných údajov, pozri nižšie).

d) Podrobné informácie týkajúce sa sociálnych sietí

i. Facebook

Máme vytvorený profil na sociálnej sieti Facebook. Poskytovateľom je spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

So spoločnosťou Facebook sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti za spracovávanie údajov (dodatok Controller Addendum). Táto dohoda určuje, za ktoré procesy spracovania údajov sme zodpovední my, resp. za ktoré zodpovedá spoločnosť Facebook, keď navštívite našu fanúšikovskú stránku na Facebooku. Túto dohodu si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Nastavenia reklamy si môžete upraviť sami vo svojom používateľskom účte. Na tento účel kliknite na nasledujúci odkaz a prihláste sa: www.facebook.com/settings. Podrobnosti sú uvedené v zásadách o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Máme vytvorený profil na sociálnej sieti Instagram. Poskytovateľom je spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o ich spôsobe používania vašich osobných údajov sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Instagram: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Máme vytvorený profil na sociálnej sieti XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Podrobnosti o ich spôsobe používania vašich osobných údajov sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Máme vytvorený profil na sociálnej sieti LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Spoločnosť LinkedIn používa na prenos osobných údajov z EÚ štandardné zmluvné doložky (alebo modelové doložky EÚ). Spoločnosť LinkedIn používa reklamné súbory cookie. Ak by ste chceli deaktivovať reklamné súbory cookie spoločnosti LinkedIn, použite nasledujúci odkaz: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Podrobnosti o ich spôsobe používania vašich osobných údajov sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Táto webová stránka používa nástroj na opätovné zacielenie a konverziu spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, vďaka ktorému je možné návštevníkom tejto webovej stránky zobrazovať personalizované reklamy na platforme „LinkedIn“.
Na tento účel sa v prehliadači vášho koncového zariadenia pri návšteve našej webovej stránky uloží súbor cookie, malý textový súbor, ktorého platnosť vyprší po 120 dňoch. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a súčasne sa prihlási do svojho účtu služby LinkedIn, vytvorí sa prepojenie so servermi LinkedIn, prostredníctvom ktorého sa môže na platforme zobrazovať reklama na základe zistených záujmov. Súbor cookie zároveň umožňuje vytváranie anonymných zostáv o výkonnosti reklám na lokalite LinkedIn, ako aj informácií o interakcii s webovými stránkami, ktoré sa potom poskytujú nám a spoločnosti LinkedIn. Zobrazovanie reklamy, ako aj vytváranie štatistických zostáv sa nevykoná, ak používateľ nie je pri návšteve tejto webovej stránky súčasne prihlásený do svojho účtu služby LinkedIn. Informácie získané pomocou súboru cookie nikdy neumožnia osobnú identifikáciu príslušného používateľa. Všetky vyššie opísané spôsoby spracovania, najmä nastavenie súborov cookie na načítanie informácií z použitého koncového zariadenia, sa vykonajú iba v prípade, ak nám nato dáte výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou aj do budúcnosti deaktivovaním tejto služby v „Nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej stránke.
Podrobnosti o ich spôsobe používania vašich osobných údajov sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Na našej webovej lokalite používame „LinkedIn Marketing Solutions“, službu poskytovanú spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko (ďalej ako „LinkedIn“). Tá umožňuje návštevníkom našej webovej stránky, aby dostávali upozornenia na dodatočný obsah, ktorý pravdepodobne zodpovedá záujmom príslušného používateľa na základe jeho správania sa pri používaní sociálnej siete LinkedIn. Tento obsah sa zobrazuje na základe analýzy pomocou súborov cookie predchádzajúceho správania pri používaní, pričom sa však neukladajú žiadne osobné údaje. Na toto určovanie obsahu na základe záujmov sa vo vašom počítači alebo mobilnom koncovom zariadení ukladajú súbory cookie, t. j. malé textové súbory, ktoré slúžia na získavanie pseudonymizovaných údajov o vašom správaní pri surfovaní a na individuálne prispôsobenie obsahu takto uloženým informáciám.
Informácie je možné priradiť k osobe používateľa pomocou ďalších informácií o danom používateľovi, ktoré uchováva spoločnosť LinkedIn, napríklad na základe toho, že táto osoba vlastní účet na sociálnej sieti „LinkedIn“. LinkedIn používa algoritmus na analýzu správania pri surfovaní a potom môže zobrazovať cielené odporúčania produktov ako personalizované reklamné bannery v účte používateľa na lokalite LinkedIn. LinkedIn môže okrem toho kombinovať informácie získané prostredníctvom súborov cookie s inými informáciami, ktoré spoločnosť LinkedIn získala prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s používaním sociálnej siete „LinkedIn“, a vytvárať tak pseudonymizované profily používania. V žiadnom prípade však nie je možné takto získané informácie použiť na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej stránky.
Všetky vyššie opísané spôsoby spracovania, najmä nastavenie súborov cookie na načítanie informácií z použitého koncového zariadenia, sa vykonajú iba v prípade, ak nám nato dáte výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou aj do budúcnosti deaktivovaním tejto služby v „Nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej stránke.
Podrobnosti o ich spôsobe používania vašich osobných údajov sú uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics und LinkedIn Ads

Na našej webovej stránke používame technológiu sledovania konverzií, ako aj funkciu opätovného zacielenia od spoločnosti LinkedIn Corporation. Pomocou tejto technológie je možné návštevníkom tejto webovej stránky zobrazovať personalizované reklamy na lokalite LinkedIn. Okrem toho je možné vytvárať anonymné zostavy o výkonnosti reklám, ako aj údaje o interakcii s webovou stránkou. Na tento účel je na tejto webovej stránke integrovaná značka LinkedIn Insight Tag, prostredníctvom ktorej sa vytvorí spojenie so serverom LinkedIn, ak navštívite túto webovú stránku a zároveň ste prihlásení do svojho účtu služby LinkedIn. V zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy sú uvedené ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o možnostiach a právach na ochranu vášho súkromia. Ak ste prihlásení na lokalite LinkedIn, môžete kedykoľvek deaktivovať zhromažďovanie údajov pomocou nasledujúceho odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Využívanie a poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme spoločnostiam skupiny Blickle a/alebo distribučným spoločnostiam, keď k tomu udelíte príslušný súhlas alebo ak je to nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby alebo informácie. Ak by spoločnosť patriaca do skupiny Blickle alebo distribučná spoločnosť chcela vaše osobné údaje používať na iný účel, budete o tom vopred informovaní.

Isté funkcie našich webových stránok ponúkame v spolupráci s tretími stranami, čo si vyžaduje odovzdávanie vašich osobných údajov týmto poskytovateľom služieb. Patrí sem napr. doručovanie balíkov, posielanie listov alebo e-mailov, analýza našich databáz, IT služby, reklamné opatrenia, spracovanie platieb a zákaznícky servis. Títo poskytovatelia služieb majú prístup k osobným informáciám, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh. Nesmú ich však používať na iné účely. Okrem toho majú povinnosť s týmito informáciami nakladať v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov a aj nariadením GDPR. Ak sú týmito subdodávateľmi spracovatelia v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR, uzavreli sme s nimi zodpovedajúce zmluvy; to isté platí, ak ide o prípad spoločnej zodpovednosti. Tieto tretie strany sme starostlivo vyberali a použili sme opatrenia, aby sme vaše osobné údaje pri odovzdávaní primerane chránili.

Ak nás poveríte poskytovaním služby, vaše osobné údaje sa použijú iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na splnenie žiadosti (napr. na spracovanie žiadostí o informácie alebo objednávok brožúr). To platí aj pre odovzdanie vašich údajov prepravným spoločnostiam, úverovým spoločnostiam alebo iným poskytovateľom služieb povereným poskytovaním služby alebo plnením zmluvy.

Z tohto postupu existujú nasledujúce výnimky: Účty zákazníkov a osobné údaje o zákazníkoch poskytujeme, keď nám vyplýva zákonná povinnosť alebo vo výnimočných prípadoch, ak sa také zverejnenie vyžaduje na ochranu centrálnych práv nás a/alebo našich zákazníkov a tretích strán, napr. v prípade útoku na našu sieťovú infraštruktúru. To môže zahŕňať výmenu údajov so spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na prevenciu a minimalizáciu zneužitia a podvodov s kreditnými kartami a/alebo IT bezpečnosť. Je výslovne zrejmé, že v tejto súvislosti nebudú údaje poskytnuté týmto spoločnostiam na komerčné použitie, ktoré je v rozpore s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

K žiadnemu ďalšiemu poskytovaniu nedochádza, najmä nie predaj vašich osobných údajov tretím stranám.

 

12. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Údaje sa prenášajú v zásade iba do tretích krajín s uznanou úrovňou ochrany osobných údajov alebo na základe špeciálnych záruk, napr. zmluvných záväzkov cez takzvané štandardné ochranné doložky Európskej komisie. V závislosti od nastavení prehliadača je možné prenášať napr. IP adresy alebo takzvané „referral links“ alebo online identifikátory. Kombináciou týchto nami neiniciovaných údajov, sa nedá vylúčiť, že dôjde k vzniku osobných údajov a tie sa budú spracúvať mimo oblasť platnosti nariadenia GDPR.

 

13. Dôvernosť

Sme si vedomí, že údaje, ktoré ste poskytli, môžu byť dôverné. Osobné údaje nepredávame, neprenajímame, nezdieľame ani inak neposkytujeme na komerčné účely, s výnimkou poskytovania údajov našim poskytovateľom služieb na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zaručujeme dôvernosť vašich údajov a chránime ich podľa našich zásad ochrany osobných údajov a podľa všetkých platných právnych predpisov a ustanovení.

 

14. Informačná bezpečnosť

Zavádzame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa aktuálnych vedomostí, aby sme vami poskytnuté údaje ochránili pred náhodnou alebo zamýšľanou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Vaše údaje sú tak uložené v bezpečnom podnikovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. Naše bezpečnostné opatrenia sú v pravidelných intervaloch kontrolované a neustále vylepšované s postupujúcim technologickým vývojom.
Ak nás chcete kontaktovať cez e-mail, upozorňujeme, že nezaručujeme dôvernosť sprostredkovaných informácií v nezašifrovaných e-mailoch. Obsah nezašifrovaných e-mailov môžu vidieť tretie strany. Preto vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie posielali v zašifrovanej podobe alebo cez kontaktný formulár na webových stránkach alebo poštou.
Vaša e-mailová adresa sa bude používať výlučne na korešpondenciu s vami. K žiadnemu inému použitiu ani k jej predaniu tretím stranám nedochádza.

 

15. Ochrana vašich údajov prostredníctvom TLS, resp. SSL

Na bezpečný prenos údajov na internete používame hybridný šifrovací protokol Transport Layer Security (TLS), bežnejšie známy pod predchádzajúcim názvom Secure Sockets Layer Software (SSL). Tento softvér šifruje informácie, ktoré prenášate. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uložené v šifrovanej podobe v chránenej databáze.

 

Stav a zmeny tohto Prehlásenia o ochrane údajov

Aktuálny stav k 12. februáru 2021. Vyhradzujeme si právo toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, s ohľadom na príslušné predpisy o ochrane údajov s platnosťou do budúcnosti. Zmeny budú zverejnené na tomto mieste.