Zhoda produktu

Smernice a normy

Tu nájdete aktuálne informácie o smerniciach a štandardoch týkajúcich sa požiadaviek na bezpečnosť produktov a technických požiadaviek uvedenia na trh.

ATEX

Smernice ATEX Európskej únie zahŕňajú smernicu o produktoch 2014/34/EÚ a prevádzkovú smernicu 1999/92/ES. Stanovujú pravidlá uvádzania výrobkov na trh, ktoré sa používajú v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Označenie ATEX je odvodené z francúzskej skratky pre ATmosphère EXplosible.

 • Ďalšie informácie o smerniciach ATEX

  Smernica ATEX bola pôvodne uverejnená ako smernica 94/9/ES v roku 1994. V rámci nového legislatívneho rámca bola smernica ATEX 94/9/ES nahradená smernicou 2014/34/EÚ. Smernica harmonizuje rôzne požiadavky v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň bezpečnosti a odstrániť obchodné prekážky.

  Usmernenia sa vzťahujú na osobnú ochranu a upravujú základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky, ako aj minimálne predpisy. Sem spadá aj nariadenie, podľa ktorého sa musia vylúčiť potenciálne zdroje vznietenia, ktoré by mohli spôsobiť výbuch.

  Na kolieska sa smernica ATEX vzťahuje iba nepriamo. Nejde pritom o zariadenia alebo ochranné systémy ako také, ale o komponenty používané v rôznych technických aplikáciách a nevyrábajú sa špecificky pre zariadenia a ochranné systémy. Stanovenie zhody sa vykonáva v priebehu posudzovania zhody pre celý produkt. Preto musí výrobca zariadenia zabezpečiť, aby bol jeho celkový produkt v súlade so smernicou ATEX.

  Spoločnosť Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, ako výrobca koliesok môže prispievať k dodržiavaniu smerníc iba odporúčaním elektricky vodivých alebo antistatických koliesok. Výnimkou sú kolieska vyrobené z ocele alebo liatiny, ktoré môžu v prípade zrážok alebo v dôsledku podkladovej vrstvy jazdnej plochy spôsobiť iskrenie.

Zákon Dodd-Frank

Americký zákon Dodd-Frank vyžaduje, aby spoločnosti kótované v USA zverejňovali používanie „konfliktných minerálov“ vo svojich produktoch. Toto sa môže vzťahovať aj na nemecké spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi spoločností kótovaných v USA.

 • Ďalšie informácie o zákone Dodd-Frank

  Americký zákon Dodd-Frank je právne záväzný od júla 2010. Tento zákon sa vzťahuje iba na spoločnosti kótované Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) v USA.

  Cieľom paragrafu 1502 zákona Dodd-Frank je zabezpečiť, aby určité materiály, ako napríklad tantal, volfrám, cín alebo zlato, tzv. „konfliktné minerály“, neboli získavané z Konžskej demokratickej republiky ani zo štátov, ktoré s ňou susedia, z dôvodu občianskej vojny, ktorá tam prebieha.

  Požiadavky zákona platia v rámci celého dodávateľského reťazca, ale nemajú okamžitý účinok mimo USA.

  V Európe neexistuje porovnateľná smernica ani obmedzenie látok, takže aj príslušné produkty alebo nespracované suroviny môžu byť naďalej legálne dovážané a uvádzané na vnútorný trh.

  Ako zodpovedná spoločnosť však prijímame potrebné opatrenia na overenie, či produkty, ktoré vám boli dodané, obsahujú nespracované suroviny z Konžskej demokratickej republiky a z krajín, ktoré s ňou susedia. Túto povinnosť spĺňame vždy, keď vám dodávame produkt.

  Na základe neustálej komunikácie s našimi dodávateľmi v súčasnosti nemáme žiadny legitímny dôvod domnievať sa, že nespracované suroviny použité v našich produktoch môžu pochádzať z uvedeného krízového regiónu. Vyhlasujeme, že naša spoločnosť je „bez konfliktov“ v zmysle „zákona Dodd-Frank“.

PAH

Mnoho polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) výrazným spôsobom prispieva k znečisťovaniu životného prostredia v dôsledku ich perzistencie a toxicity. Z tohto dôvodu je používanie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) obmedzené v prílohe XVII nariadenia REACh č. 1272/2013.

 • Ďalšie informácie o látkach PAH

  Dňa 6. decembra 2013 sa rozšírilo súčasné nariadenie o polycyklických aromatických uhľovodíkoch (PAH) v prílohe XVII k nariadeniu REACh 1907/2006. Od 27. decembra 2015 bude obsah PAH v gumových a plastových výrobkoch vystavených dlhodobému kontaktu s pokožkou alebo ústami obmedzený na 1 mg/kg na PAH.

  Okrem toho boli tiež sprísnené limity látok PAH špecifikácie GS Komisie pre bezpečnosť produktov „AfPS GS 2014: 01 PAK“.

  Keďže naše produkty (kolieska) nepatria do kategórie komponentov, ktoré majú počas používania predvídateľný dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou, naše produkty (kolieska) nie sú ovplyvnené vyššie uvedenými predpismi.

  Na požiadanie však môžeme ponúknuť gumené  kolieska, ktoré spĺňajú vyššie uvedené limity. Dostupné sú príslušné potvrdenia od nášho dodávateľa kaučukového materiálu, ako aj výsledky testov od nezávislého inštitútu, ktorý sme si objednali.

POP

Perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) predstavujú globálny problém, ktorý je možné regulovať iba medzinárodne. V minulosti boli uzatvorené rôzne medzinárodné environmentálne dohody s cieľom riešiť hrozby pre ľudí aj životné prostredie, ktoré predstavujú látky POP.

 • Ďalšie informácie o látkach POP

  Perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) sú chemikálie organického pôvodu, ktoré majú špecifické vlastnosti:

  • Perzistencia počas dlhého obdobia
  • Potenciál na premiestňovanie na veľké vzdialenosti
  • Akumulácia v potravinovom reťazci
  • Jedovaté pre ľudí a zvieratá

   

  Nariadenie (ES) č. 850/2004 zo dňa 29. apríla 2004 stanovilo podrobné požiadavky na výrobu, obeh, použitie a uvoľňovanie látok POP pre členské štáty EÚ. Cieľom nariadenia je v súlade so zásadou preventívnej opatrnosti chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred látkami POP.

  Týmto potvrdzujeme, že dodržiavame požiadavky tohto nariadenia a že naše produkty neobsahujú perzistentné organické znečisťujúce látky (POP podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004).

REACh

REACh označuje registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok. Ide o nariadenie EÚ o chemických látkach, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júna 2007.

 • Ďalšie informácie o REACh

  Nariadením REACh (ES) č. 1907/2006 sa zaviedla komplexná reštrukturalizácia zásad v oblasti chemických látok. Nariadenie REACh v podstate harmonizovalo legislatívu týkajúcu sa chemických látok. Cieľom je chrániť ľudí a životné prostredie a centrálne zhromažďovať všetky informácie o chemických látkach v Európe.

  Legislatíva týkajúca sa chemických látok sa po prvý krát vzťahuje aj na látky vo vyrobených produktoch. Ako výrobca produktov je spoločnosť Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG preto povinná informovať používateľov, ak sa v našich produktoch nachádzajú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

  Po nadobudnutí účinnosti nariadenia REACh v júni 2007 sme začali pravidelne testovať náš sortiment produktov z hľadiska obsahu látok SVHC. Ak by sa látka uvedená na zozname kandidátskych látok SVHC stala súčasťou jedného z našich produktov v množstve vyššom ako 0,1 % jeho hmotnosti, okamžite splníme našu povinnosť zverejnenia v súlade s článkom 33 nariadenia REACh.

  Nasledujúce produkty obsahujú látku na zozname kandidátskych látok SVHC v množstve > 0,1 % hmotnosti:

  • oktametylcyklotetrasiloxán (D4) (CAS č. 556-67-2)
  • dekametylcyklopentasiloxán (D5) (CAS č. 541-02-6)
  • dodekametylcyklohexasiloxán (D6) (CAS č. 540-97-6)

   

  Odkaz na aktuálny zoznam kandidátskych látok SVHC: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

RoHS

Toxické látky a látky nebezpečné pre životné prostredie v elektronike sa hromadia v prirodzenom životnom cykle. Účelom smerníc RoHS je zakázať používanie týchto látok v produktoch. Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS) je smernica EÚ s označením 2011/65/EÚ z 8. júna 2011.

 • Ďalšie informácie o RoHS

  Názov smernice RoHS je „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach“.

  Táto smernica EÚ bola implementovaná do národnej legislatívy uverejnením „Vyhlášky o obmedzení nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach“ (ElektroStoffV) dňa 9. mája 2013.

  Delegovaná smernica 2015/863/EÚ dňa 4. júna 2015 doplnila do zoznamu nebezpečných látok ďalšie štyri látky.

  Produkty od spoločnosti Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG nie sú elektrické ani elektronické zariadenia, a preto sa toto nariadenie nevzťahuje na naše produkty.

  Keďže sa však naše kolieska inštalujú aj na elektrické alebo elektronické zariadenia, v našich produktoch nepoužívame materiály, ktoré presahujú limity látok uvedené v prílohe II. Vďaka tomu môžeme potvrdiť súlad so smernicou RoHS.