Informácie o produktoch

v súlade so zákonom o zodpovednosti za výrobok

Pri posudzovaní zodpovednosti a povinností výrobcu za svoje výrobky, najmä v súlade s § 4 zákona o zodpovednosti za výrobky a § 3 ods. 2 zákona o bezpečnosti výrobkov, sa majú dodržiavať všetky informácie a upozornenia v našom aktuálnom katalógu a na internetovej stránke www.blickle.com o výrobkoch spoločnosti Blickle. Ich nedodržanie zbavuje výrobcu zodpovednosti.

1.0 Informácie o produktoch a používanie v súlade s určením

Kolieska v zmysle tejto definície sú konštrukčné diely, ktoré sú vo všeobecnosti vymeniteľné a montujú sa na zariadenia, nábytok a prepravné systémy alebo im druhovo podobné produkty, aby mohli byť mobilné. Tieto informácie o produktoch sa vzťahujú na kolieska, predovšetkým kolieska pre pasívne riadenie (otočné kolieska), pre vozidlá a zariadenia bez strojového pohonu, ďalej objekty, ktoré sa bežne nepohybujú rýchlejšie ako rýchlosťou chôdze (4km/h) a nepohybujú sa v trvalej prevádzke. Kolieska v zmysle týchto informácií o produktoch sa môžu priradiť do nasledujúcich oblastí použitia:

 • oblasť bývania:
  • napr. sedací nábytok, nábytok v obývacej miestnosti
 • oblasť služieb:
  • všeob. oblasť služieb, napr. nákupné vozíky, kancelársky nábytok
 • nemocničná oblasť:
  • napr. nemocničné postele
 • priemyselná oblasť:
  • napr. prepravné zariadenia so strednou a vysokou nosnosťou

K použitiu v súlade s účelom použitia patrí predovšetkým odborná montáž:

a) Produkt sa k objektu musí riadne pripevniť na všetkých bodoch, ktoré sú na to určené

b) Objekt musí mať na týchto miestach dostatočnú pevnosť.

c) Funkcia produktu sa montážou nesmie obmedziť ani zmeniť.

d) Otočné kolieska sa musia namontovať tak, aby ich otočné osi boli kolmo.

e) Pevné kolieska sa musia namontovať tak, aby ich osi koliesok boli rovnobežné.

f) Na jednom objekte sa majú používať iba kolieska rovnakej konštrukčnej výšky. Ak sa montujú pevné kolieska, môžu sa namontovať iba kolieska na to odporučené výrobcom.

g) Kolieska z termoplastického polyuretánu (TPE) obsahujú olej a na citlivom podklade môžu spôsobiť kontaktné zafarbenia.

Pre vlhké priestory, pri priamych poveternostných vplyvoch, v blízkosti mora alebo na použitie v agresívnych prostrediach spôsobujúcich koróziu sa musia špecifikovať produkty v špeciálnom prevedení.

Pokiaľ v našom aktuálnom katalógu alebo na našej internetovej stránke www.blickle.com nie je uvedený ďalší teplotný rozsah pre štandardné produkty, potom platí prevádzkový teplotný rozsah 5 °C až 30 °C. Na použitie mimo tohto teplotného rozsahu sa musia špecifikovať produkty v rámci špeciálneho prevedenia. Štandardné produkty sa za týchto podmienok s menovitým zaťažením nesmú v žiadnom prípade prevádzkovať.

Koliesko, konzola, blokovacie zariadenie a príslušenstvo osky tvoria funkčnú jednotku. Ručíme len za originálne produkty.

Pri výbere koliesok musia byť známe všetky možné zaťaženia. V iných prípadoch je nutné ich odhadnúť s dostatočnou bezpečnostnou rezervou (viď Poradca pre výber koliesok).

2.0 Nesprávne používanie

K nesprávnemu používaniu – t. j. používaniu produktu v rozpore s účelom používania koliesok – dochádza napríklad, keď

a) sa kolieska používajú s vyššou nosnosťou, než je maximálna uvedená nosnosť v katalógu alebo na našej internetovej stránke.

b) sa používajú na nevhodnom, nerovnom povrchu.

c) sa vyskytujú príliš vysoké alebo príliš nízke teploty okolia.

d) sa zariadením na zabrzdených kolieskach násilím pohybuje alebo sa blokovanie otáčania používa ako jazdná brzda.

e) môžu pôsobiť obzvlášť agresívne médiá.

f) dochádza k neúmerne intenzívnym nárazom a pádom nákladu.

g) sa do obruče dostanú cudzie telesá.

h) sa kolieska používajú pri príliš vysokých rýchlostiach.

i) sa vykonajú zmeny, ktoré nie sú schválené výrobcom.

j) sa privodia mechanické poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo kolíziou.

k) pôsobia príliš veľké priečne sily.

Brzdiaci mechanizmus blokovania našich koliesok s brzdou všetkých sérií neslúži na zaistenie pri preprave a nakladaní v nákladných alebo osobných automobiloch, ani v iných podobných dopravných prostriedkoch. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie funkcie blokovania.

3.0 Parametre produktu

Pokiaľ parametre produktu nie sú konkrétne stanovené na našej internetovej stránke alebo v našich katalógoch, prospektoch, popisoch parametrov atď., musia byť požiadavky na naše kolieska alebo ich komponenty dohodnuté s nami. Smerodajné sú pritom príslušné normy DIN, ISO a EN. Individuálne prevedenia vytvorené pre konkrétneho zákazníka sa môžu odlišovať od požiadaviek definovaných v relevantných normách.

Brzdné sily koliesok s brzdovými systémami sú navrhnuté tak, aby na rozdiel od normy pre kolieska bol daný optimálny pomer vysokej brzdnej sily a súčasne malej manipulačnej sily.

4.0 Údržba produktu

Odporúčaná ročná údržba/kontrola:

 1. Pri produktoch s maznicou by malo dôjsť k jej premazaniu 1x za rok takým množstvom maziva, aby začalo trochu vystupovať z ložisiek. Odporúčame používať univerzálne mazivá na báze kalciového komplexného mydla (Renolit CX-EP 2 a pod.) s prevádzkovou teplotou od -30 °C do +140 °C. Pri odlišných podmienkach používania odporúčame prispôsobený mazací prostriedok.
 2. Skontrolujte pevnosť skrutkových spojov.
 3. Preveďte kontrolu funkcie koliesok, otočného venca, blokovania otáčania a smeru, bŕzd a ostatného príslušenstva.
 4. Preveďte kontrolu vôle ložiska a otočného venca, ideálne podľa normy DIN EN 12530 až 12533. (ISO 22881 až ISO 22884)
 5. Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách s dušou podľa údajov uvedených v našom katalógu alebo na našej internetovej stránke.
 6. Skontrolujte opotrebenie a oder pneumatík z plnej gumy a behúňov. Norma: max opotrebovanie < polovica hrúbky behúňa.

Pri podmienkach použitia, ktoré sa výrazne líšia od štandardu odporúčame vyššie uvedené opatrenia vykonávať častejšie.

Smú sa používať len také čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú žiadne zložky podporujúce koróziu a poškodenie produktu.

Kolieska alebo ich komponenty sa majú vymeniť hneď, ako sa vyskytnú poruchy funkčnosti.

5.0 Vyhlásenie o zhode produktu

Aktuálne informácie o smerniciach a normách týkajúcich sa bezpečnostných požiadaviek k produktu a technických požiadaviek k uvedeniu na trh (napr. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) nájdete na stránke www.blickle.com.

6.0 Informačné a inštruktážne povinnosti

Na plnenie informačných a inštruktážnych povinností a tiež údržbových prác podľa zákona o ručení za produkt sú k dispozícii:

 • pre obchod:
  katalógy ako aj naša internetová stránka s informáciami o produktoch a informáciami pre používateľa.
 • pre ďalších spracovateľov:
  katalógy ako aj naša internetová stránka s informáciami o produktoch a informáciami pre používateľa.
 • pre používateľa:
  informácie o produkte a informácie pre používateľa

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.blickle.com.

Na zaistenie funkcie koliesok

 • je obchod povinný dodržovať tieto informácie o produkte (bod 1.0 – 5.0) a informácie pre používateľa a v prípade potreby si ich vyžiadať od výrobcu a predať ďalšiemu spotrebiteľovi.
 • sú spracovatelia povinní dodržiavať tieto informácie o produkte (bod 1.0 – 5.0) a informácie pre používateľa a v prípade potreby si ich vyžiadal od výrobcu a predal používateľovi.

Obrázky, nákresy, rozmery atď. podliehajú zmenám a preto nie sú záväzné. Právo na konštrukčne podmienené zmeny v záujme technického pokroku vyhradené.