Dôraz na ochranu životného prostredia

Blickle ocenená ako klimaticky neutrálna spoločnosť

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. potvrdila svoj záväzok voči životnému prostrediu tým, že sa stala klimaticky neutrálnou. Za zníženie a kompenzáciu svojich emisií skleníkových plynov bol výrobca kolies a koliesok ocenený ako „klimaticky neutrálna spoločnosť“.

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších výziev našej doby. Nemecký Bundestag schválil koncom júna nový zákon o ochrane klímy, ktorý ako národný cieľ stanovuje dosiahnuť do roku 2045 úplnú neutrálnosť v oblasti skleníkových plynov. Dobrovoľné znižovanie emisií a kompenzácia nevyhnutne vytváraných emisií sú veľmi dôležitými krokmi v snahe pôsobiť proti klimatickým zmenám.

Spoločnosť Blickle špecializujúca sa na výrobu kolies a koliesok sa preto rozhodla postupne znižovať svoje emisie CO2 až na neutrálnu hodnotu, aby tak prispela k vytváraniu budúcnosti, v ktorej sa oplatí žiť. „Klimatické zmeny sú v súčasnosti jednou z hlavných úloh, s ktorými sa ako spoločnosť musíme popasovať. V rámci našej zodpovednosti chceme preto tiež prispievať k ochrane klímy a zároveň zvýšiť povedomie o trvalo udržateľnom využívaní neobnoviteľných zdrojov našej planéty“, povedali Dr. Sarah Blickle-Fenner a David Blickle, riadiaci partneri spoločnosti.

Blickle už dlhé roky súvisle znižuje svoju špecifickú spotrebu energií aj množstvo vyprodukovaných emisií CO2. Už v roku 2012 bol jej systém riadenia kvality doplnený o certifikáciu v oblasti životného prostredia (ISO 14001) a v roku 2014 aj o oblasť energetického manažérstva (ISO 50001). Prostredníctvom ocenenia „klimaticky neutrálna spoločnosť“ tento podnik špecializujúci sa na kolesá a kolieska konzistentne pokračuje v napĺňaní svojho záväzku k ochrane životného prostredia.

Spoločnosti Blickle poskytuje podporu firma Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, konzultačná spoločnosť pre trvalú udržateľnosť poskytujúca nezávislé služby stredne veľkým podnikom. Pomocou oficiálnych smerníc Protokolu o skleníkových plynoch vypočítala pre spoločnosť Blickle bilanciu produkcie emisií, prostredníctvom ktorej potom určila CO2 uhlíkovú stopu spoločnosti. Bilancia stanovená spoločnosťou Fokus Zukunft poskytuje jasný prehľad o emisiách skleníkových plynov vytvorených spoločnosťou Blickle. Táto analýza tvorí dôležitý prvok úsilia výrobcu pri ochrane klímy. Analýza sa pritom zameriava najmä na zníženie emisií CO2. V súčasnosti nevyhnutne vytvárané emisie CO2 boli kompenzované zakúpením zodpovedajúceho množstva klimatických certifikátov. Výrobná prevádzka firmy Blickle v meste Rosenfeld sa vďaka tomu stala klimaticky neutrálna a získala ocenenie ako „klimaticky neutrálna spoločnosť“.

Certifikáty ochrany klímy zakúpené na rok 2020 podporujú rôzne projekty zamerané na ochranu klímy, ako sú projekty zavádzajúce používanie sporákov v Rwande a Tanzánii a projekt zalesňovania v Ugande. Uvedené projekty sú certifikované prostredníctvom zlatého štandardu, vďaka čomu spĺňajú najvyššie nároky v oblasti pozitívneho vplyvu klimatických projektov. Podporu získal aj projekt ochrany lesov v Peru, ktorý je okrem iného certifikovaný uznávaným štandardom VCS.

Skleníkové plyny sa v atmosfére šíria rovnomerne. Z praktického hľadiska je preto rozumné brániť vytváraniu emisií tam, kde sú náklady na túto snahu najnižšie. Okrem toho projekty v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách zlepšujú ekonomické, sociálne aj ekologické podmienky a podporujú dosahovanie cieľov trvalej udržateľnosti Organizácie spojených národov. Pre rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny je obchodovanie s emisiami dôležitým faktorom podporujúcim zavádzanie čistejších technológií a trvalo udržateľnejšie orientovaného hospodárskeho rozvoja.

Súčasne s ocenením „klimaticky neutrálna spoločnosť“ získala spoločnosť Blickle aj členstvo v aliancii pre rozvoj a klímu, ktorú podporuje Federálne ministerstvo pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Ako jeden z viac ako 1 000 podporovateľov tak špecializovaný výrobca kolies a koliesok naďalej pokračuje v aktívnej podpore ochrany klímy.