Faktory okolitého prostredia

Odolnosť voči korózii. Tepelná odolnosť. Elektrická vodivosť. Chemická odolnosť.

Odolnosť voči korózii

Tepelná odolnosť Teplomer

Elektrická vodivosť Icon-Ratgeber-ELS_AS

Chemická odolnosť

Povrchy komponentov koliesok majú rôzne úrovne odolnosti voči korózii v závislosti od ich povrchovej úpravy.

Skúška soľným postrekom podľa normy DIN EN ISO 9227 je jedným z najbežnejších skúšobných postupov na posúdenie antikoróznej ochrany rôznych materiálov. Súčasti sa korodujú pomocou rozprašovaného soľného roztoku, pričom sa meria čas (v hodinách), pokým sa na nich nevytvorí biela hrdza a červená hrdza.

Ochrana povrchu

 

Biela hrdza

 

Červená hrdza

Pozinkované, modré


~48 h


~96 h

Pozinkované, žlté


~144 h


~240 h

Pozinkované


 

~720 h

Práškový náter


 

~192 h


Výhodou pozinkovaných komponentov je to, že si aj napriek menšiemu poškodeniu zachovávajú svoju antikoróznu ochranu. Pozinkované diely sa podrobujú dodatočnému chemickému ošetreniu nazývanému pasivácia. Žltá pasivácia poskytuje účinnejšiu ochranu proti korózii ako modrá pasivácia. Zinkovo-niklová povrchová úprava zabraňuje tvorbe bielej hrdze a dokáže odolávať vysokým teplotám. Je možné ju aj pasivovať a zataviť. Elektrostatický práškový náter zahŕňa nastriekanie prášku určeného na povrchový náter na daný komponent a jeho následné zahriatie.
Nehrdzavejúce
Nehrdzavejúca oceľ odolná voči korózii je dobre známa svojou odolnosťou voči korózii. Najčastejšie používaným materiálom (1.4301/AISI 304) je vysoko legovaná chróm-niklová oceľ. Guľôčkové ložiská odolné voči korózii sú vyrobené z materiálu 1.4034/AISI 420.

 

Funkčnosť kolieska závisí aj od teplotných faktorov. Príslušná teplota pre behúň je kombináciou teploty okolitého prostredia a tepla, ktoré vzniká trením. Veľkosť trenia závisí od daného materiálu, tvaru a zaťaženia behúňa, ako aj od dĺžky a povrchových vlastností prejdenej vzdialenosti.

Odolnosť voči treniu sa mierne zvyšuje pri nízkych teplotách. Okrem toho môžu faktory ako chlad a teplo znížiť nosnosť a stabilitu plastov. Nosnosť a prevádzková životnosť behúňov výrazne klesá pri vyšších teplotách. Vysoké statické zaťaženia a vysoké teploty tiež zvyšujú riziko sploštenia kolieska. Práve preto spoločnosť Blickle vyvinula behúne a kolieska zo špeciálnych materiálov, ktoré je možné používať pri vysokých teplotách. Ďalšie informácie sú uvedené v časti Tepelne odolné kolieska odolné voči teplu. Tuhosť a tvrdosť mnohých elastomérových behúňov (najmä z gumy a mnohých polyuretánových elastomérov) sa pri nízkych teplotách výrazne zvyšujú, pričom značne klesá ich elasticita. Spoločnosť Blickle však ponúka špeciálne polyuretánové elastoméry, ktoré si zachovajú elastickosť a flexibilnosť pri nízkych teplotách do -30 °C.

 

Elektrická vodivosť koliesok poskytuje ochranu pred elektrostatickými výbojmi spôsobenými prepravnými jednotkami alebo prepravovaným tovarom.

Koliesko sa považuje za elektricky vodivé, ak jeho ohmický odpor nepresahuje hodnotu 104 Ω (koncovka kódu produktu: -EL alebo -ELS). Koliesko sa považuje za antistatické, ak sa jeho ohmický odpor pohybuje v rozsahu od 105 do 107 Ω liegt (koncovka kódu produktu: -AS).

Z komponentov s povrchovou úpravou, ako sú ráfiky alebo disky koliesok, je možné odstrániť povrchový náter v bode, kde je konštrukčná zostava pripevnená k prepravnej jednotke, aby sa dosiahla elektrická vodivosť. Vodivosť musí prevádzkovateľ testovať v pravidelných intervaloch, pretože sa môže znižovať v dôsledku nečistôt na behúni alebo iných faktorov okolitého prostredia.

 

Osobitná pozornosť sa musí venovať chemickej odolnosti kolieska, ak je pravdepodobné, že prídu do styku s agresívnymi látkami.
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje orientačné hodnoty chemickej odolnosti niektorých materiálov voči chemickým látkam.
Upozorňujeme, že chemická odolnosť závisí nielen od charakteru danej agresívnej látky, ale aj od toho, aká je jej koncentrácia, od trvania kontaktu s ňou a od ďalších podmienok, ako je teplota a vlhkosť vzduchu

Zmesi rôznych chemikálií môžu mať úplne odlišné účinky ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľke. Poskytnuté informácie nie sú v žiadnom prípade právne záväzné. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok nás kontaktujte.

 

Chemická odolnosť

Koncentrácia v %
Guma TPE Nylón Polypropylén (PP Copo) Polyuretán (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Polyuretán (éter) Besthane / Besthane Soft
Nehrdzavejúca oceľ (V2A, 1.4301, AISI 304)
Odpadová voda - + + + 0 0 -
Acetaldehyd 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Acetón
+ 0 + + 0 x +
Kyselina akrylová > 30 °C
- + x + x x -
Alkylalkohol + + 0 + 0 0 +
Alkylbenzény
x 0 + 0 - - +
Acetát hlinitý, vodný
+ + + + x 0 +
Kyselina mravčia (Methansäure) 10 0 + x + x x +
Amíny, alifatické
0 0 + + x x +
Aminobenzol (Anilin) x 0 0 + x x +
Amoniak, vodný
20 + + + + x x +
Uhličitan amónny, vodný
+ + - + x x +
Chlorid amónny (Salmiak) + + - + x x 0(L)
Hydroxid amónny, vodný
10 - + - + x x +
Dusičnan amónny, vodný
0 + + + 0 + +
Amónne soli
- - - + - - -
Síran amónny, vodný
0 + + + + + +
Amylacetát, vodný
0 + + 0 x x +
Kyselina jablčná 0 + + + x 0 +
Hydroxid draselný, vodný (lúh draselný, potaš, draslo) 0 + + + 0 + +
Lúh sodný (hydroxid sodný)
+ + + + x x +
Olej z bavlníkových semien
x x + + + + +
Benzín, Petrolether x x + 0 + + +
Benzol x x + x x x +
Pivo + + + + + + +
Asfalt (bitúmen)
x 0 + + + + +
Bieliaci lúh (chlórnan sodný) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Borax (tetraboritan sodný)
+ + + + + + +
Kyselina boritá, vodná
10 + + 0 + 0 + +
Bróm
x 0 x x x x x
Maslo x + + + + + +
Vápnikové soli, vodné
+ + x + 0 0 +
Karbolíneum
x - + + x x -
Chlór, chlorovodík
x 0 x x x x x
Kyselina chrómová, vodná
10 x 0 0 + x 0 +
Cyklohexanol (hexán, anol)
0 0 + 0 0 x +
Cyklohexanón 0 0 + 0 0 x +
Dichlórobenzén
x x + 0 x x +
Dichlorbutylen x 0 - - x x -
Dietylénglykol
+ + 0 + 0 0 +
Dimetylanilín
x 0 0 x x x +
Dimetyléter
0 0 + x + + +
Dimetylformamid
0 + + + x 0 +
Chlorid železa, vodný
10 0 + x + 0 + x
Síran železa (železo vitriol) 10 + + 0 + 0 + +
Odvápňovač, vodný
10 - - + + 0 + +
Ropa x x + + + + +
Kyselina octová (kyselina etánová)
30 x 0 x x x x +
Etanol
+ 0 0 + + + +
Éter (dietyléter)
x 0 + x + + +
Etylacetát (kyslý éter)
0 0 + 0 x x 0
Etylén (etén) x + 0 + + + x
Mastné kyseliny (kyseliny olejové)
x 0 + + 0 + +
Formaldehyd (metanal)
30 + + + + 0 0 +
Formamid, čistý (metánamid)
+ 0 + + x x +
Furfural (furfurol) x x 0 x x x +
Glykol (etylénglykol) + + 0 + 0 0 +
Kyselina močová, vodná 10 + + + + 0 - 0(L)
Hexán x 0 + 0 + + +
Hydraulická kvapalina x x + 0 x x +
Izopropylchlorid x 0 + 0 x x -
Izopropyléter (diizopropyléter)
0 0 x x + + +
Jódová tinktúra + + x + x x 0(L)
Chlorid draselný, vodný (sylvin) 10 0 + + + + + +
Vodný lúh (hydroxid draselný)
0 + + + 0 + +
Síran draselný + + + + + + +
Oxid uhoľnatý, suchý
0 + + 0 x x +
Krezoly x x x 0 x x +
Chlorid meďný, vodný
+ + 0 + 0 + x
Vodné soli medi
10 - + x + 0 + -
Vodné soli horčíka 10 + + + + 0 + 0(L)
Metylalkohol (metanol) 0 + 0 + + 0 +
Metylénchlorid (dichlórometán) x x x x x x +
Metyletylketón (butanón) x 0 + 0 x x +
Mlieko + + + + 0 + +
Kyselina mliečna x + x + x x 0
Minerálne oleje x x + 0 + + +
Monobrómbenzén (brómbenzén) x x + 0 x x +
Malta, cement, krieda + + + + 0 0 +
Naftalén (minerálna nafta) x 0 + 0 0 0 +
Uhličitan sodný, vodný (sóda)
10 + + + + x x +
Chlorid sodný, vodný (jedlá soľ) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Hydroxid sodný, vodný (lúh sodný) 10 + + + + x x +
Fosforečnan sodný, vodný 10 + + + + + + +
Kremičitan sodný, vodný 10 + + + + x 0 +
Síran sodný, vodný (Glauberova soľ) 10 0 + + + 0 + +
Sulfid sodný, vodný 10 0 + + + 0 0 +
Tiosíran sodný, vodný (antichlór) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Chlorid nikelnatý, vodný 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Síran nikelnatý, vodný 10 0 + 0 + 0 + +
Kyselina olejová (kyselina olejová, mastná kyselina) x 0 + + 0 + +
Kyselina šťavelová, vodná 10 0 + 0 + x x 0
Ozón, atmosférická koncentrácia x 0 x 0 + + -
Kyselina palmitová (kyselina hexadekánová) x 0 + 0 0 + +
Rastlinné oleje x x + 0 + + +
Fenylbenzén (bifenyl, dibenzol) x x - - x x +
Kyselina fosforečná, vodná 10 0 + x + 0 + +
Propán x 0 + + + + +
Propylalkohol (Propanol) + 0 + + 0 0 +
Chlorid ortuti, vodný + + x + + + 0(L)
Spaliny 0 - - - x x +
Ricínový olej + + + + + + +
Kyselina chlorovodíková, vodná 30 0 + x + x 0 x
Kyselina sírová 0 + x + x x +
Horčica - - + + + + 0(L)
Skydrol x x + + x x +
Kyselina stearová, vodná x + + 0 x + +
Cestárska soľ (roztoky) + + + + 0 + 0(L)
Kyselina trieslová 10 + + + + 0 + +
Terpentín x x + x x x +
Tetrachlórmetán x x + x x x +
Toluén (metylbenzén) x x + x x x +
Trichlóretylén x x 0 0 x x +
Moč + + + + 0 + 0(L)
Vazelína x 0 + 0 + + +
Roztok čistiaceho prostriedku, 80 °C
+ + + 0 x 0 +
Voda (morská voda) + + + + 0 0 0(L)
Voda do 80 °C 0 + + 0 x + +
Voda, studená + + + + + + +
Kyselina vínna, vodná 10 + + 0 + 0 + +
Xylén x x + x x x +
Chlorid zinočnatý, vodný 10 + + 0 + x x x
Kyselina citrónová, vodná
10 + + + + + + +
 
+   odolné
0   odolné za určitých podmienok
  nie je odolný
L   jamkovanie, napäťové trhliny
-   žiadne informácie